Välj en sida

Få info om nyheter

Med en programmatisk debattartikel i tidningen Dagen om samkönade relationer uppmanar Björn Cedersjö ”de församlingar, samfund och kyrkor som ännu inte gjort denna omprövning” att ta upp en omprövning till samtal och hans mål är att fler skall öppna dörren för människor som lever i samkönade relationer. Då debattsidan i Dagen var full publicerar jag ett svar på artikeln här.

Samhällets agenda sätter press

Frågan ligger högt upp på den samhälleliga agendan och pressen är stor både inifrån och utifrån att de församlingar och samfund som ännu inte öppnat för samkönade relationer skall göra så. Människor kommer i kläm, kanske inte minst unga människor som är osäkra på sin sexuella identitet. Här har församlingen en stor uppgift att guida dem rätt.
Men Björn Cedersjö är pastor i EFK, disputerad teolog, mångårig lärare i etik och en ledande frikyrklig profil. Därför väger hans ord tungt när han säger att han har ändrat sig från ett nej till ett ja och nu vill att andra ska följa efter

En fråga om bibeltolkning

Ytterst handlar det om bibelsyn och bibeltolkning och jag ska inskränka mig till den frågan. Cedersjö hänvisar till att ”vi vid olika tillfällen börjat tolka bibeltexter på nya sätt” och nämner hur man bejakat demokrati istället för monarki, att slaveri är emot Guds vilja och ändrat hållning skilsmässa och omgifte. ”Jag tror det nu är tid också för dem av oss som hittills hållit emot att ändra synen på samkönade relationer,” skriver Cedersjö. Allt förtryck av homosexuella är naturligtvis helt förkastligt. Många av oss har nog också någon vän eller släkting som lever i samkönade relationer, och det gör frågan känslomässigt svårare. Men det handlar inte om det, utan om Guds vilja för äktenskap och ytterst för människors eviga väl.
Vad säger Bibeln? Det rådet ingen tvekan om att gammaltestamentlig sexualetik är emot samkönade relationer och Jesus säger att inte en prick av lagen ska förgås. Att Jesus skulle ha övergett den gammaltestamentliga-judiska synen saknar grund.

Romarbrevet om samkönade relationer

Cedersjö har omprövat Romarbrevet 1:26b–27 ”Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det som är onaturligt. På samma sätt lämnade männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män gjorde skamliga saker med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse.” Paulus är närmast unik i antiken som nämner lesbiska relationer, men i denna text är det klart att Paulus står fast vid den gammaltestamentlig-judiska synen på samkönade relationer för båda könen. Vissa vill, enligt min uppfattning utan grund, påstå att Paulus i 1 Kor 6:9 endast fördömer pedofili. Ordvalet med två kontrahenter i en samkönad relation visar att det handlar om just en ömsesidig samkönad relation. Paulus fördömer flera syndiga livsstilar där, bland annat de två personerna som är involverade i samkönad sexuell praktik.

Romarbrevstexten är tydlig. Cedersjö redovisar heller inte hur han kunnat omtolka själva texten. Enligt de flesta exegeterna kan man inte komma ifrån Paulus fördömande av de samkönade relationerna där, inte utan att påstå att Paulus ord bara var tillfälliga. Men hans argumentation refererar till Guds vilja och skapelseordningen och kan knappast trollas bort.

Guds kärlek och Guds vilja kan aldrig ställas emot varandra

Istället hänvisar Cedersjö till Guds kärlek. Jag håller med om att ”kristen tro handlar om att Gud vill upprätta och ge alla människor nya möjligheter, inte minst de som lever i utsatta situationer”. Men det blir ohållbart att Gud å ena sidan har en uppenbarad vilja vad gäller sexuella relationer, nämligen att äktenskapet är ett livslångt förbund mellan en man och en kvinna, och att han skulle vara kluven. Så att det skulle strida mot hans kärlek när han fördömer samkönade relationer. Kärlek och lydnad hör ihop: ”Om ni älskar mig så håller ni fast vid mina bud” (Joh 14:15).
Guds skapelse är tänkt att fungera enligt Guds arkitektur. Absolut grundläggande för denna är manligt-kvinnligt, både i djurriket och när Gud skapar människan till sin avbild. ”manliga och kvinnliga skapade han dem” (1 Mos 1:27). Endast i föreningen mellan man och kvinna förs livet vidare till nya generationer och när Gud förordnar hur detta ska fungera är det uttryck för hans kärlek och hans vishet. Även om det inte alltid känns så är ett äktenskap värt att kämpa för och det vilar en välsignelse över denna ordning som oftast gör det möjligt att komma vidare med varandra. Den nya värdefulla boken Bekänna färg innehåller också flera vittnesbörd från personer som också funnit vägen från en homosexuell identitet till en heterosexuell.

En fråga om bibeltro

Ytterst blir frågan om samkönade relationer en fråga om bibeltro och bibelsyn. För om man vill hålla fast vid bibeltro blir det omöjligt att komma ifrån Romarbrevets och även 1 Korintierbrevets klara fördömanden av samkönade relationer.
Kristenheten i Sverige befinner sig i många avseenden på ett sluttande plan.

Också inom pingströrelsen pågår samtal om hur man ska förhålla sig till samkönade relationer. Det är glädjande att Daniel Alm skriver ”Ingångsvärdet för oss i detta samtal är oförändrad syn i vad som konstituerar ett äktenskap mellan en man och en kvinna men en öppenhet för samtal om förhållningssätt och relaterande till människor” (Nåd och sanning. Att navigera som församling i mötet med homosexualitet, Pingst FFS 2019, sid 2) är det oroväckande att de tillfrågade förutser att endast 22% av församlingarna i framtiden kommer att hålla fast vid en klassisk syn, medan 50% tror att man kommer att vara pragmatisk och 12% mer liberal eller helt öppen syn. Det är inte någon särskilt djärv gissning att med ökande press från samhället och om en sådan syn som Cedersjö företräder vinner insteg kanske den klassiska minoriteten blir ännu mindre.

Frikyrkan står inför ett val

Om frikyrkan, som Cedersjö uppmanar till, skulle anamma hans läsning av Bibeln skulle den lämna både den läsartradition som fött dessa väckelserörelser och en sund bibeltolkning. Stora delar av frikyrkan har redan accepterat en så kallad Öppen syn. Om man dessutom som i Cedersjös tolkningsstrategi frikopplar Guds kärlek från trons lydnad öppnar man för ytterligare steg bort ifrån Guds vilja som den är uppenbarad i Guds Ord. För man kan inte säga att kyrkan ska tiga i ”underlivsfrågor” när Bibeln talar klartext.

Ytterst kommer nog den lilla människan bli lidande, trots den motsatta ambitionen. Guds Ord uttrycker Guds vilja och när vi, i all vår ofullkomlighet, vill gå på hans vägar är vi välsignade. Och då finns det en väg. Både för enskilda, samfund och församlingar.

Kommentarer